Professional OEM / ODM öndürijisi 2013-nji ýyldan bäri

Poslamaýan polatdan 4 ot ýakýan gaz paneli

Göçme we amatly: Durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin berk aýaklar bilen bu planşet panjarasy, kemping we guýruk guýmak ýaly açyk açyk nahar bişirmek çäreleri üçin ajaýyp.

Bize e-poçta iberiň

Düşündiriş

Haryt bellikleri

Çalt we hatda ýyladyş: Dört sany aýratyn gözegçilik edilýän ot ýakýanlar, umumy 34,000 BTU bişirmek güýjüni hödürleýär; Integrirlenen piezo otlaýjynyň ýönekeý iteklemesi bilen, çalt we hatda gyzmagy üpjün edýärler. Temperaturany pesden ýokary derejä isleýşiňiz ýaly sazlap bolýar.

Ptrotable barbeque 4 burner gaz gril

Panel materialy Poslamaýan polat
Önümiň ululygy 540 * 410 * 220mm
Nahar bişirilýän ýer 560 * 250
Stil LPG gaz paneli
Moq 564set
Arza Açyk aşhana, bag oturylyşygy
Gaplamak Karton guty bukjasy
Önümçilik gurşun wagty 5-10 gün, has köp toplum sargyt etmek isleseňiz, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Bu 4 ot ýakýan gaz panjary, Günorta-Gündogar Aziýada ýa-da Aziýada köp sanly amaly bar. Söwda maksatly, öýde ulanmak, kempir we ş.m. ulanylyp bilner. Ykjam we göçme dizaýn azyk ýük maşyny ýa-da kempir bilen gurlup we ulanylyp bilner; stoluň üstünde goýulyp ýa-da oturdylyp bilner (elbetde bu goşmaça dizaýny talap edýär).
Deňiz önümlerini halaýan bolsaňyz, bu gaz paneli size jadylydyr. Süýji nahar almaga kömek edip biler (gabyk balygy ýa-da kepir we gyrgyç gaty amatly). Kömür grilinden tapawutlylykda deňiz önümleriniň tagamyny saklap biler. Uglerodyň ysy bilen garylan.
Eger siz skewer söýýän bolsaňyz, bu çalt, sagdyn we lezzetli kombinasiýa açyk mangal üçin hem örän amatlydyr.

Nähili ulanmaly?
Ilki bilen, gaz çüýşesini birleşdirmek üçin pes basyşly klapany saýlaň, panjara gazy güýç hökmünde alar;
Soňra trahýanyň beýleki tarapynda peçleri port örtügine ýakýarys. Ojakda pes uçly halka gysgyçda, damjany we damjany belli bir suwa çekiň (bu ýerdäki suw arassa idegi ýeňilleşdirmek üçin, 2 bedeniň temperaturasynyň aşa ýokary bolmagynyň öňüni almak, täsirine ýetmek üçin) hemişelik temperatura, şonuň üçin suw hakykatdanam ähliumumydyr), soňra ojakda blokirlemegiňiziň öňüni almak üçin ojakda (aýna we polat list bilen).


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler

    <
    >