Professional OEM / ODM öndürijisi 2013-nji ýyldan bäri

Hyzmat

awrs

Çalt önüm täzelenmeleri

10 ýyllyk çalt ösüşden soň, bir professional barbekü gril dizaýn toparyny döredýäris. Bu gaharly ýyllarda açyk dizaýnly gaz we kömür panjarasy bilen täze bir zat taýýarladyk.Hiç haçan durma” biziň isleýän zadymyz.

Döwür bilen aýakdaş boluň, bazaryň islegini yzarlaň we bazara laýyk gelýän has täze önümleri ösdüriň.

Custörite hyzmat

Ilki bilen müşderi” esasy ýörelgesimizdir.

Zawod hökmünde müşderileriň zerur zatlaryny etmek biziň ölçegimizdir we müşderileriň pikir edýän zadyny ösdürmek biziň ösüş ugrumyzdyr.  

Siziň bilen ýakyndan işleşip, dizaýnerimiz nahar bişirmek tendensiýasyny öwrener. Ulanyjynyň tejribesine täsir edip biljek ähli zat, dizaýn pikirlerimize girizildi. 

xdrtj
dry

Çalt nusga almak

Täze önümleri bazara çykarmakda berk meýilnamaňyzy bilýäris.

Ussat hünärmenler topary we ýokary tehnologiýaly enjamlar toplumy bilen, gysga wagtyň içinde size nusga iberip bileris. 

Bukjany özleşdirmek

Önümiňizi bazara has gowy çykarmaga kömek etmek üçin, býudjetiňize, marka şahsyýetiňize we bazaryň talaplaryna esaslanyp gaplama maslahatyny we görkezmesini berýäris.

Paketiňizdäki barbekýu panjarasynyň ulanylyşyny we hyzmatyny habar bermek üçin haýsydyr bir kömek gerek bolsa, hünärmenler toparymyz paýlaşmak isleýär. sen.

xdthed
jrtr

Harytlary barlamagy goldaň

Her bir barbekýu panjara ýa-da gaz peç, eltilmezden ozal içerki gözden geçirilýär. Stillöne henizem saýtda ýa-da üçünji tarapyň barlagyny goldaýarys.

Mundan başga-da, önümleriňizi zawodymyzdaky ýaly barlap bilersiňiz, jikme-jik suratlary we wideolary iberip, harytlary barlamak goldawyny hödürleýäris.