Professional OEM / ODM öndürijisi 2013-nji ýyldan bäri

Ikinji nesil 30 dýuým kömür panjarasy

kömür tagamly iýmit, CLUX kömür panjarasy. Gök göteriji tutawaçly çoýun bişirmek, kömüriň ýüklenmegini aňsatlaşdyrýar. Ajaýyp bişirilen gamburger ýa-da biftek üçin kömür göteriji sebedi ulanyp, ýylylygy sazlaň. 

Bize e-poçta iberiň

Düşündiriş

Haryt bellikleri

Täze döredilen 30 dýuýmlyk uglerod panjarasy daşky görnüşi we işleýşi taýdan täze funksiýalary goşdy we panjara torunyň meýdany öňküsi ýaly uludyr.

Açyk aşhana kömür griliniň täze dizaýny

Panel materialy Poslamaýan polat
Önümiň ululygy 860 * 600 * 480mm
Nahar bişirilýän ýer 1296 * 213mm
Stil çilim çekýän barbekýu panjaralary
Arza Açyk aşhana, bag oturylyşygy
Gaplamak Karton guty bukjasy
Önümçilik gurşun wagty 5-10 gün, has köp toplum sargyt etmek isleseňiz, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris
detail

Bu uly kömür panjara, ýokary ýylylyga çydamly poslamaýan polatdan, gaty we ajaýyp abraziw garşylykdan, pos ýok, egrem-bugram, çydamly we uzak dowamly, adam bedeni üçin zyýansyz, köp ýyllap kynçylyksyz ulanylýar. Dynç alyş üçin açyk göçme kömür panjarasy, açyk nahar bişirmek üçin panjara, bag kempir griliniň çilimkeşi, piknik we guýruk barbeke panjarasy üçin amatly.

INTELLIGENT GRATE-IN-GRATE-SYSTEM - Kesgitli diýen ýaly giňeldilip bilinjek panjara trolleýiniň panjara ulgamynyň kömegi bilen her panjara arzuwy amala aşyrylyp bilner we beýleki zatlar bilen birlikde tagamly gök, gök önüm ýa-da kartoşka tagamlary hem bolup biler sazlaşykly bol.

DÜZGÜN KÖMEK DÖWRÜ we GYSGAÇA ŞELF - Boýy sazlap bolýan kömür derejesi panjara temperaturasynyň optimal dolandyrylmagyny üpjün edýär. Kömür gril arabasynyň başga bir artykmaçlygy, panjara iýmitlerini, ingredientleri we panjara gap-gaçlaryny ygtybarly saklamak üçin gapdalyndaky çeňňekler bilen goşmaça ammardyr.

ECörite wentilýasiýa - Kömür griliniň ýörite howa çalşygy, griliň dowamynda deňagramly howa aýlanyşyny üpjün edýär we gapak ýapylanda kömüriň çykmagynyň öňüni alýar.

DÜZGÜN GÖRNÜŞ WE ECörite funksiýalar - Kümüş poslamaýan polat tutawaçlar bilen tozan bilen örtülen ot gapy, BBQ panjara ajaýyp görnüş berýär. Poslamaýan polat tutawajy we çüýşäni açýan kül ýygnaýjy enjam, panjaryň aýratynlyklaryny tamamlaýar.

MOBILE - Tigirler barbekýu panjaryny herekete getirmegi we gowy deňleşdirmegi aňsatlaşdyrýar. Güýçli aýaklaryň kömegi bilen kömür gril trolleýsi öz ýerinde ygtybarly dur.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler

    <
    >