Professional OEM / ODM öndürijisi 2013-nji ýyldan bäri

Açyk propan ot çukury

Göçme ot çukurynyň çydamly polat çarçuwasynda gara ýylylyga çydamly örtük bar. Howa çydamly, uly ýük göterijilik ukyby, uzak dowamly çydamlylygy we poslamaýan aýratynlyklary bilen.

Bize e-poçta iberiň

Düşündiriş

Haryt bellikleri

Pleönekeý gurnama bu enjamy 28 x 28 x 24 dýuýma çenli gurýar we ony garşy alýan 30,000 BTU ot ýakýan ýerinde dostlaryňyzy we maşgalaňyzy ýygnamak üçin ajaýyp beýiklige öwürýär.

Göçme ot çukurynyň çydamly polat çarçuwasynda gara ýylylyga çydamly örtük bar. Howa çydamly, uly ýük göterijilik ukyby, uzak dowamly çydamlylygy we poslamaýan aýratynlyklary bilen.
detail

Howaňyzy ýa-da eýwanyňyzy bu ajaýyp propan ot çukury bilen derrew gijeki jemgyýetçilik merkezine öwüriň. Bu özüne çekiji howa çydamly polat eýwan kamininde elde ýasalan şifer kafel manteli we 20 funtlyk propan tankyny gizleýän dokma gapdal panelleri bar (goşulmaýar). Kuwwatly 30,000 BTU çukury aňsat itek bilen ýakylýar we sazlanylýan alaw beýikligi rustiki lava gaýasynyň içinde ýerleşýär (goşulýar).

Bu poslamaýan polatdan ýasalan çukur, ýokary derejeli mebelleriň nusgawy elementleri bilen birleşdirilen polat manteli ulanýar. Onuň bezeg bazasy propan tankyny (goşulmaýar) we dolandyryş panelini akyl bilen gizleýär we açyk ýaşaýyş meýdançalarynyň özüne çekiji merkezine öwürýär. Kül hakda alada etmän, klassiki peçiň ähli atmosferasyndan lezzet alyp bilersiňiz. Bu enjam nepislikden başga-da, alawlaryny owadan nygtaýan lava hem öz içine alýar.

detail-2

Üstünlik

* Lava gaýasyny öz içine alýar
* Gap tanky we dolandyryş panelini gizleýär
* Easyeňil iteklemek we ot ýakmak
* Düzülip bilinýän alaw beýikligi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler

    <
    >