Professional OEM / ODM öndürijisi 2013-nji ýyldan bäri

Näme üçin poslamaýan polatdan ýasalan panjara poslama?

ss rusting

Poslamaýan polatdan ýasalan açyk panjaralar köp şertlere sezewar edilýär. Bularyň arasynda howa, ýylylyk, himiki arassalaýjy serişdeler we beýlekiler bar, olar poslama we tegmillere has ýygy täsir edýär. Material poslamaýan poladyň ady pos tegmilleriniň ýokdugyny görkezse-de, ýok edilip bilinjek köp zat ýok. Hyzmat möhletini ýokarlandyrmak üçin ideg we yzygiderli tehniki hyzmat etmek zerurdyr. Poslamaýan polatdan ýasalan panjurlar muňa mysal bolup biler. Poslamaýan poladyň görnüşine, güýjüne we ýüzüne baglylykda wagtyň geçmegi bilen pos ýa-da reňksiz tegmiller bolup biler.

Howa
Çyglylyk, çyglylygyň we duzly howanyň artykmaçlygy (kenarýaka sebitlerdäki ýaly), griliň üstündäki pos tegmillerine sebäp bolup biler, konsentrirlenen akartma we hlor saklaýan beýleki arassalaýjylar.
HIMIKALAR
Hlor saklaýan konsentrirlenen akartma we beýleki arassalaýjylar pos tegmillerine sebäp bolup biler, şonuň üçin poslamaýan polatdan peýdalanmaly däldir.
Çilim
Poslamaýan poladyň üstüni gyzdyryp we reňkläp bilýän grilleşdirilende tüsse emele gelýär.
HEokary ýylylyk
Esangynlar poslamaýan poladyň ýüzüniň garalmagyna sebäp bolýar, ýöne materialy poslamaýar. Gril meýdançasyny we panjaryň içini yzygiderli arassalamak, islenmeýän ýangyn howpuny azaldar.
Bellik: Poslamaýan polat adaty polat ýaly poslamaýar, üstünde gyzyl oksid gatlagy emele gelýär we gaçýar. Eger pos görseňiz, poslamaýan poladyň üstünde ýygnanan demir bölejiklerinden (mysal üçin polat ýüň) dörän bolsa gerek. Hut şu bölejikler poslamaýan poladyň özi däl-de, poslaýar.

Griliňizi çişirmekden nädip goramaly?

deeply clean grill

Arassa saklaň

Grleriň poslamagynyň öňüni almak üçin her gezek ulanylandan soň arassalamaly. Arassalamazdan ozal gaz griliniň ojaklaryny öçüriň we panjara ýapyşyp boljak bölejikleri aýyrmak üçin panjara çotgasyny ulanyň. Şeýle hem, simli pyçaklaryň gowşamagyndan we panjaraňyza ýapyşmazlygy üçin, pyçaksyz panjara çotgasy bilen arassalamagy göz öňünde tutup bilersiňiz.

Kömür grilleri üçin çotga we suw sepip, henizem gyzgyn wagty arassalamak iň gowusydyr. Panelleri arassalanyňyzdan we panjara sowamagyna ýol bereniňizden soň, panjara galan külleri ýa-da galan kömürleri taşlaň we gutyny ýumşak sabynly suw bilen arassalaň.
Her gezek çuňňur arassalaň

Şeýle hem yzygiderli çuňňur arassalamak gowy pikir. Munuň üçin panjaralary aýryň we gyzgyn suwuň ergini, bir käse ýumşak tagam sabyny we 1/4 käse çörek sodasy bilen arassalaň. Olary bir sagat çümdüriň, soňra çotga bilen yzarlaň. Gril sowadylandan soň, ýapyk iýmitleri ýa-da çotgalary aýyrmak üçin panjaralary ýumşak mata bilen süpüriň.

Soňra panjara ot ýakýanlary arassalaýjy we mata bilen arassalaň. Damjajyklary gury we arassa saklamak islärsiňiz, sebäbi çyglylygyň ýokarlanmagyna has ejiz bolup biler. Turba çotgasy bilen, ojak deşiklerini we giriş deşiklerini arassalaň.

Griliňiziň daşyny ýumşak gap-gaç ýuwýan sabyn we / ýa-da panjaraňyzyň daşky görnüşine laýyk poli bilen arassalamagy ýatdan çykarmaň. Adyna garamazdan, hatda “poslamaýan” polat, aslynda metalyň derejesine we galyňlygyna baglylykda meneklere we poslara sezewar bolýar.
Griliňizi ýaglaň

Arassalanandan soň, geljekde iýmitiň ýapylmazlygy üçin gaz we kömür panjaralaryny inçe ösümlik ýagy bilen örtüň. Şeýle etmek çyglylygy we şonuň üçin posy ýok etmäge kömek eder. Şeýle-de bolsa, howpsuz bolmak üçin ösümlik ýagynyň aerozol gapyny ulanmaň, sebäbi aerozol bankalarynyň alawyň golaýynda ýarylandygy mälimdir. Munuň ýerine az mukdarda ýag bilen bir tabak eşigini örtüň we panjara örtmek üçin ulanyň.
Ony ýapyň we jaýyň içine süýşüriň
Çyglylyk, panjaraňyzy poslap, ömrüni azaldýan iň uly günäkärdir. Gril möwsümi gutarandan soň, panjaraňyza mata bilen berkidilen neýlon ýa-da winil örtügi goýuň.

Mümkin bolsa, esasanam ýokary çyglylyga, güýçli ýagyşa ýa-da gar ýagýan howada ýaşaýan bolsaňyz, içerde göçme panjara garaagea ýa-da örtülen akja göçüriň. Okeanyň golaýynda ýaşaýan bolsaňyz, panjaraňyzy arassalamak we ýapmak üçin aýratyn seresap boluň, sebäbi howadaky duzuň köp bolmagy hem ony zaýalap biler.


Iş wagty: 10-2021-nji noýabr