Professional OEM / ODM öndürijisi 2013-nji ýyldan bäri

Çilimsiz bbq gril hakda

Duşuşyk, dostlar bilen aragatnaşyk gurmagyň we aragatnaşyk etmegiň iň oňat usulydyr; üýşmeleňdäki mangal, biri-biriniň arasyndaky dostlugy hasam ösdürip biler.
Barböne ýadaw mangal taýýarlygy garyndaşlarynyň we dostlarynyň kömegi bolmazdan gaty ýadaw taýýarlykdyr.
Barbekü iýmek islegini kanagatlandyryp, bu ýadaw ädimleri nädip kanagatlandyrmaly? Hytaýda ýaşlar, maşgala we dostlar ruhy lezzetini kanagatlandyrmak üçin aýratyn bir ýoly saýlarlar-ýary gije nahary (Hytaýyň manysy XiaoYe)
Köplenç ýönekeý we ýönekeý iýmit wagt synagyny alýar. Bu uzak garaşmagyň öwezini dolmak üçin kiçi azyk dükanlarynda gaz bilen işleýän tüssesiz panjaralar meşhur boldy.

smokelss bbq grill

Çilimsiz panjara açyk ýangyn howpuny azaltmak üçin keramiki peçiň iki tarapynda gyzdyrmak prinsipini kabul edýär. Gril korpusy aýratyn uzyn bolany üçin, gurlan saç guradyjy, birmeňzeş ýyladyşyň täsirine ýetmek üçin iki geçelgäniň iň yssy ýagdaýyny ortada ýygnamaga mümkinçilik berýär. Hat-da ýylylygyň ýaýramagynyň bu funksiýasy sebäpli sagdyn we lezzetli mangal iýmiti ýörite çaknyşyga sebäp boldy.

Un önümleri, guzy çorbalary, biftekler, oysterler we deňiz önümleri ähli panjara tagamlaryny, ussat nahar bişirmek usullaryny we ýakymly ysly zatlaryň çaknyşmagyny kanagatlandyryp biler. Ora-da bu iň az çykdajyly, iň çalt girdeji jadygöý kömekçisi bolup maşgala ýygnamak ýa-da ýük maşynlary bilen meşgullanmak bolar.

Elbetde, dürli toparlaryň amatlylygy üçin, çilimsiz panjaramyz täjirçilik mangal enjamlary üçin örän amatly 0.89 metr, 1,2 metr, 1,5 metr we ş.m. dürli ululyklary saýlap biler. Bu enjam Günorta-Gündogar Aziýanyň azyk köçelerinde we Wýetnam aşhanalarynda ulanyldy. Köçede syýahat etseňiz, olary taparsyňyz. Bu enjamlaryň baýlyk potensialy ägirtdir, sizi şu pursatdan başlap ajaýyp telekeçi edýär.


Iş wagty: Noýabr-05-2021