Professional OEM / ODM öndürijisi 2013-nji ýyldan bäri

Habarlar

 • Why is my Stainless steel Grill Rusting?

  Näme üçin poslamaýan polatdan ýasalan panjara poslama?

  Poslamaýan polatdan ýasalan açyk panjurlar gaty agyr şertlere sezewar edilýär. Bularyň arasynda howa, ýylylyk, himiki arassalaýjy serişdeler we dyrnaklar bar, bu bolsa poslama we tegmillere has ýygy täsir edýär. Hatda materialyň ady ...
  Koprak oka
 • About smokeless bbq grill

  Çilimsiz bbq gril hakda

  Duşuşyk, dostlar bilen aragatnaşyk gurmagyň we aragatnaşyk etmegiň iň oňat usulydyr; üýşmeleňdäki mangal, biri-biriniň arasyndaky dostlugy hasam ösdürip biler. Barböne ýadaw mangal taýýarlygy garyndaşlarynyň we dostlarynyň kömegi bolmazdan gaty ýadaw taýýarlykdyr. Nädip etmeli ...
  Koprak oka
 • Welcome to visit our CLUX Team

  CLUX toparymyza baryp görmäge hoş geldiňiz

  “Chuliuxiang Catering Equipment Co., Ltd.” -ni CCH2021 10-njy internet franşizin sergisine gatnaşmakda üstünlik gazanmagy bilen gutlaýaryn. Köp müşderi bilen hyzmatdaşlyk şertnamalaryna ýa-da niýetlerine ýetmek bilen, ...
  Koprak oka
 • 11 Things to Do on Halloween If You’re Not Going Trick-or-Treating

  Halloween-de edilmeli 11 zat Eger hile ýa-da bejergä gitmeýän bolsaňyz

  Gapy-gapy aýlanmagy meýilleşdirmeýärsiňizmi? Ine, öýde (ýa-da ýakyn ýerde), çagalar bilen ýa-da özbaşdak edip boljak Halloween temaly birnäçe çäreler. Öýde Hallowin güni etmeli gyzykly zatlar: 1. Kukileri ýa-da kuboklary bezäň Bu köp mukdarda süýjüliksiz Halloween däl, şeýlemi? Çagalaryňyzy ýygnaň, ...
  Koprak oka
 • When is your charcoal ready to grill?

  Kömüriňiz haçan gril taýýar?

  Kömüriň ak reňkde bolmagy, bişirmegiň wagty gelendigini aňlatmaýar. Kömür küli diňe etiň daşyny gözlän badyna burgerleri ýerleşdirip, panjara basyň. Şeýle ýagdaý ýüze çykanda, eti panjara has uzak goýmaly bolarsyňyz ...
  Koprak oka
 • 4+1 outdoor gas grill

  4 + 1 açyk gaz paneli

  “Side Burner” bilen “CLUX 4-Burner Gas Grill”, täze başlaýanlar we gril höwesjeňleri üçin ajaýyp hemme taraplaýyn panjara. Kiçi we orta göwrümli toparlary iýmitlendirmek üçin ýeterlik nahar meýdançasy, duzlamak, gaýnatmak we ýyly etmek üçin amatly ýangyç, agyr poslamaýan polat gapagy we ...
  Koprak oka
 • CCH2021 10th internetional franchine exbibition

  CCH2021 10-njy internet franşizin sergisi

  CCH2021 10-njy halkara franşiza sergisi Hytaýyň franşiza sergisi Hytaýyň Söwda ministrligi tarapyndan tassyklandy we 1999-njy ýylda Pekinde esaslandyryldy. China Chain Store & Franchise tarapyndan gurnalan uly göwrümli professional franşiza sergisi ...
  Koprak oka
 • Shenzhou 13 was successfully launched and successfully docked!

  Şençzhouou 13 üstünlikli işe girizildi we üstünlikli doklandy!

  Hytaýyň dolandyrylýan kosmos in Engineeringenerçilik ofisiniň habaryna görä, 2021-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda sagat 0: 23-de, Şençzhouou 13 adamlyk kosmos gämisini göterýän Uzyn 2-nji F Yao 13 göteriji raketa, Jiuquan hemra uçuryş merkezinde bellenen wagtda takyk bolar. Ot ýakyp, işe girizensoň, takmynan ...
  Koprak oka
 • What Can You Cook in a gas Pizza Oven Besides Pizza?

  Pitsa-dan başga gazly pizza peçinde näme bişirip bilersiňiz?

  Nahar bişirip bilýänleriňiziň hemmesi pizza bolsa, pizza peçine maýa goýmagyň hakykatdanam peýdasy barmy diýip pikir edýärsiňizmi, elbetde, aramyzdaky iň uly pizza söýüjilerem ony her gün iýip bilmeýärdiler! Garaz, gaz pizza peçinde bişirip boljak zadyňyzyň başlangyjydygyny bilýärdiňizmi? Dürli optio bar ...
  Koprak oka
 • The difference between Chinese barbecue and foreign barbecue

  Hytaý mangal bilen daşary ýurt barbekyu arasyndaky tapawut

  Barbekýu biziň ýurdumyzda meşhur bolmakdan başga-da, daşary ýurtlarda-da meşhur, ýöne mangal praktikasynyň hökman ýurtdan tapawutlydygyny hemmämiz bilýäris, geliň, Hytaýa göz aýlalyň. Barbekýu bilen daşary ýurt barbasynyň arasynda näme tapawut bar ...
  Koprak oka
 • About the packaging of the grill

  Griliň gaplanylyşy barada

  Griller daşaljak berk zatlara meňzeýän hem bolsa, suwuklyklar ýa-da gödek işlemek bilen zaýalanmazlygy üçin henizem dogry gaplanmalydyr. Kluk kompaniýamyzyň ýaňy-ýakynda açan birnäçe barbekü griliniň dürli paketlerini size düşündirip bereýin ...
  Koprak oka
 • Holiday notice

  Baýram habarnamasy

  Gadyrly dostlarym, 1-nji oktýabrda 3 gün dynç alarys. Hytaýyň milli gününi bellemek. Hytaýyň Milli güni näme we ol nähili bellenilýär? Hytaýda 国庆节 (Guóqìng jié) diýlip atlandyrylýan Hytaýyň milli güni her ýyl 1-nji oktýabrda köpçülikleýin dynç alyş hökmünde uly janköýerlik bilen bellenilýär. ...
  Koprak oka