Professional OEM / ODM öndürijisi 2013-nji ýyldan bäri

CLUX hakda

“Chuliuxiang Catering Equipment Co., Ltd.”

BIZ KIM

clux hyzmaty

2

Gymmatlyk

Müşderi ilki bilen söz beriň. Indi hereket ediň, hiç wagt gijä galmaň, netijesi şa. Iň kyn, ýöne iň dogry zady etmegi dowam etdiriň

Vision

Görüş

Localerli esasda halkara bazaryny açyň. Geliň, kompaniýany dünýädäki 1-nji mangal markasyna guralyň.

about us

Esasy wezipe

Tebigatyň ýoluna miras galyň, mangal medeniýetimizi dörediň, müşderilerimize iň ajaýyp barbekyu tagamlaryndan lezzet alyň.

Biziň kompaniýamyz we tejribämiz

2013-nji ýylda esaslandyrylan Clux, Hytaýyň Guangdong şäherinde ýerleşýän tejribeli öndüriji we eksportçy kompaniýadyr. Barbekýu gaz panjarasy, kömür panjarasy, gaz bişiriji, elektrik gaz paneli, täjirçilik aşhana enjamlary, ösen enjamlar we gowy üpjünçilik çeşmesi bilen ýöriteleşýäris.

Belli bir wagtyň içinde ýöriteleşdirilen sargytlary döredip bileris.

CLUX siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyz, hemişe ilki bilen hil, ilki bilen hyzmat etmek, amatly baha we wagtynda eltmek düşünjesini berjaý eder. Şu wagta çenli Wýetnamdan, Indoneziýadan, Taýlanddan gelen müşderiler bilen durnukly, ygtybarly we uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýduk, Kanada, ABŞ we ş.m. Siziň ygtybarly hyzmatdaşyňyz bolup biler diýip umyt edýärin!

Tejribe
%
Ösüş
%
Strategiýa
%
Enjamlar
%

5000 inedördül metrden ýokary

OEM / ODM hyzmaty

10 ýyldan gowrak tehniki topar

100+ Taslama hyzmatdaşlary