Professional OEM / ODM öndürijisi 2013-nji ýyldan bäri

30inç polat kömür ot çukury

[Çydamly] Açyk ot çukury, uzak wagtlap polatdan we gaty çarçuwadan ýasalýar.

[Köp maksatly] Patternörite nagyşly berk dizaýn ýylylyk, BBQ, buz çelegi üçin amatlydyr.

[Dizaýn] Bezeg kwadrat ot çukury özüne çekiji ýalňyş daş çyzygynyň dizaýnydyr.

[Howpsuzlyk] Mesh gapagy, uçgunlaryň ýa-da galyndylaryň uçmagynyň öňüni alyp, ody gurşap alýar.

[Assambleýa]Gurmak aňsat. Bu demir ot çukuryny arassa saklamak we poslamazlyk üçin mugt gapak.

Bize e-poçta iberiň

Düşündiriş

Haryt bellikleri

碳-场景图3
碳-场景图2

Ot çukurynda kömür ulanyp bilersiňizmi?

Howluda ot çukurynyň bolmagy maşgala ýa-da dostlaryňyz bilen birleşmegiň amatly usulydyr. Fireangyn çukurlary ýerde gazylan deşikden demirden, kerpiçden ýa-da başga bir gaty materialdan ýasalan enjamlara çenli islendik zat bolup biler. Emma, ​​ulanyjylar köplenç çukurlarynda nämäni ýakyp boljakdygyny synap görmegi halaýarlar we köpler kömür hakda gyzyklanýar’ biriniň netijeliligi.

Hawa, kömüri ot çukurynda ulanyp bilersiňiz. Kömür agaçdyrkislorod ýetmezçiliginde ýakyldy, ýöne şonda-da has köp ýakmaga, ýylylygy döretmäge ukyply we ot çukuryňyzda bişirmek isleseňiz ajaýyp wariant.

Çukuryňyza baglylykda ot çukuryňyzy ýangyçlandyrmagyň başga ýollary bar. Geliňbirini ýangyçlandyrmagyň dürli usullaryna serediň.

 

Kömür bilen ot çukury ýangyç

Kömür töwereginde az kislorodly odun ýakmak arkaly döredilýär. Ot çukur höwesjeňleri aşakdaky sebäplere görä bu maddany ulanmakdan lezzet alýarlar: 

Islendik dükanda aňsat we satyn alynýar.

Ansatlyk bilen yşyklandyryldy

Highokary temperaturany saklaýar

Hiç hili tüsse ysy çykmaýar, şonuň üçin gril üçin ulanylsa, tüsse tagamy gazandyt iýmitden artykmaç.

 

Kömüriň dogry görnüşini saýlamak

Kömüriň dürli görnüşleri bar.

Kömür basyldy. Bu kömür, islendik dükandan satyn alyp boljak adaty bir zat. Olar ownuk agaç böleklerini we tohum ýaly beýleki materiallary garyşdyrýarlar, himiki baglaýjylaryň we otlaýjylaryň goşulmagy, onuň has çalt ýakylmagyna we has uzak ýakylmagyna kömek edýär.

Çilim çekýän tokaý bilen kömür basyldy. Çilim çekýän tokaýlar, hickory ýaly, gril edeniňizde kakadylan tagamy bermek üçin kömüre goşulýar. Basylan kömüriň iki görnüşi hem barýagtylyk’ wersiýasy.

Bir bölek kömür gara we ýanan arassa gaty agaçdan ýasalýar. Atylylyk has güýçlidir we himiki serişdesiz iýmit has gowy tagam berýär.

 

Kömür otly çukuryň peýdalary

Näme üçin ot çukury almaly? Estetika diňe bir artykmaçlyk däl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler

    <
    >